Uitzicht op Wonen Basis

 

Uitzicht op Wonen Basis is bedoeld voor kwetsbare burgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken wanneer zij zelfstandig willen gaan wonen. De focus ligt op preventie en duurzaamheid. Om deze groep een kans te bieden is in samenwerking met de twee plaatselijke woningstichtingen, gemeente Venlo en Wel.kom Uitzicht op Wonen Basis opgezet.

 

Doelgroep

De doelgroep van Uitzicht op Wonen Basis is samengevat als ‘kwetsbare burgers’ vanaf 18 jaar. Zij moeten begeleidbaar/leerbaar en gemotiveerd zijn om te werken aan de gestelde leerdoelen.

Uitzicht op Wonen Basis is voor sommigen een eerste kans, maar het is ook bestemd voor degenen die eerder geprobeerd hebben zelfstandig te wonen maar bij wie dit nog niet is gelukt.

 

Hoe werkt Uitzicht op Wonen Basis

Bij Uitzicht op Wonen Basis tekent het huishouden een hulpverleningscontract met Wel.kom en een tijdelijk huurcontract met de betreffende woningstichting voor de duur van twee jaar. Het hulpverleningscontract en het huurcontract zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke zes maanden vindt er een evaluatie plaats. Afhankelijk van de behaalde doelen wordt besloten of de hulpverlening afgerond of voortgezet moet worden. Als na twee jaar geconcludeerd wordt dat het traject naar wens is verlopen wordt het tijdelijke huurcontract omgezet in een huurcontract voor onbepaalde tijd.

 

Wanneer is Uitzicht op Wonen Basis mogelijk?

 • Het huishouden is woonachtig in de gemeente Venlo.
 • Het huishouden is nog niet in staat om zelfstandig te kunnen wonen. In het kader van preventie wordt hen een kans gegeven zelfstandig toekomstbestendig te kunnen wonen.
 • Als er binnen de gestelde hulpverleningstermijn een perspectief op stabilisatie of verbetering is in het sociaal functioneren en wonen van het huishouden.
 • Het huishouden gemotiveerd is om het traject te zien als een leerproces om een aantal ontbrekende vaardigheden aan te leren.

 

Wanneer wij vermoeden dat men alleen een dak boven het hoofd 

wenst volgt een afwijzing.

 

 

Om in te kunnen stromen moet het huishouden

 • een positief advies hebben van de indicatiecommissie Uitzicht op Wonen;
 • zich conformeren aan de in de hulpverleningsovereenkomst gestelde voorwaarden;
 • in het voortraject hebben aangetoond dat zij afspraken (kunnen) nakomen;
 • tijdens de intakeprocedure motiveren waarom zij gebruik zouden willen maken van een Uitzicht op Wonen Basis traject en welke leerdoelen zijzelf hebben. Het huishouden levert zijn eigen verhaal op papier of digitaal aan;
 • samen met de trajectbegeleider beoordelen of er een noodzaak is voor budgetbeheer of bewindvoering. Het advies van de trajectbegeleider is bindend;
 • bereid zijn om te werken aan een zinvolle dagbesteding (werk, scholing, e.d.);
 • een inkomen hebben uit arbeid of uitkering;
 • in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs;
 • een WA-verzekering afsluiten en een zorgverzekering hebben;
 • ingeschreven staan in de gemeente Venlo;
 • bij de ingebruikname van de woning een inboedelverzekering afsluiten.

 

 

Meer weten?

Uitzicht op Wonen

 077 326 66 66

E   uitzichtopwonen@welkom.nu