ANBI status

 

ANBI informatie Stichting Wel.kom Venlo RSIN nummer: 8227.01.054

 

Doelstelling volgens de regelgeving

De Stichting Wel.kom Venlo zet zich in voor álle inwoners van de gemeente Venlo, en in het bijzonder voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dus voor iedereen die wat ondersteuning kan gebruiken op het gebied van welzijn. Omdat ieder individu uniek is, proberen wij – binnen ons takenpakket en de gestelde kaders – zoveel mogelijk maatwerk te leveren en verbindingen te leggen tussen ‘groepen’ mensen. Ons belangrijkste doel hierbij is een leefbare samenleving voor en door iedereen.

 

Wel.kom heeft geen winstdoelstelling anders dan wat voor de continuïteit van de organisatie noodzakelijk is.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Wel.kom is een cruciale partner bij de lokale aanpak van maatschappelijke problemen. Onder de noemer ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ is Wel.kom bezig met een kwalitatieve vernieuwingsslag van het welzijnswerk, net als de hele welzijnssector in Nederland. Zo willen we de steeds veranderende maatschappelijke vragen goed kunnen beantwoorden.

Per februari 2016 zijn wij ISO gecertificeerd en blijft de kwalititeit in de vernieuwingsslag geborgd.

 

Welzijn Nieuwe Stijl richt zich op de daadwerkelijke behoefte van de burger en gaat uit van eigen kracht. De welzijnswerker onderneemt direct actie als het nodig is. Hij of zij zoekt naar de optimale verhouding tussen wat burgers (onderling) zelf kunnen en wat professionals moeten doen. De welzijnswerker is resultaatgericht en kiest voor een samenhangende en integrale aanpak. Hiervoor is het nodig dat hij of zij de ruimte krijgt om zelfstandig te handelen en te beslissen.

Wel.kom wil samen met de burger werken aan welzijn en de leefbaarheid in de buurt.

 

Bestuurssamenstelling

Stichting Wel.kom bestaat uit: Stichting Wel.kom Holding, Stichting Wel.kom Venlo en Stichting Wel.kom Roermond. De stichtingen worden geleid door de directeur-bestuurder, de heer Henk Janssen.

De beloning is in overeenstemming met de functie en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

 

Uitgeoefende activiteiten

 

  • Bewonersondersteuning

Een bewonersondersteuner ondersteunt bewoners of bewonersgroepen in een bepaalde buurt, wijk of stad op het gebied van samenlevingsopbouw. Bewonersondersteuning bestaat uit opbouwwerk, seniorenwerk en jongerenwerk. Wij helpen bewoners bij het verfraaien of leefbaar maken van een buurt, wijk of stad.

 

  • Maatschappelijk werk

Samen met een maatschappelijk werker zoekt de cliënt de beste oplossing voor zijn probleem en gaat hij zelf aan de slag om te leren hiermee om te gaan. Dit alles om zo prettig mogelijk te kunnen leven. In één of meer gesprekken bekijkt de maatschappelijk werker samen met de cliënt wat zijn probleem en wat zijn vraag is. Vervolgens kijken we wat het Algemeen Maatschappelijk Werk van Wel.kom voor de cliënt kan betekenen. De maatschappelijk werker biedt hulp, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Het uitgangspunt is dat de cliënt beter kan omgaan met zijn problemen.

 

  • Wonen Op Proef

Het belangrijkste doel is ‘normaal kunnen functioneren op de woningmarkt en in de woonomgeving’. Cliënten moeten bewijzen dat zij zich als goede huurder kunnen gedragen. Aandacht voor problemen op andere leefgebieden (zoals financiën, gezinssituatie, dag- en vrijetijdsinvulling) moeten ervoor zorgen dat het hoofddoel wordt bereikt en vastgehouden. Denk aan het verplicht aanstellen van een bewindvoerder, zich onder behandeling laten stellen, stappen zetten voor re-integratie, enzovoort.