ANBI status

 

ANBI informatie Stichting Wel.kom Roermond RSIN nummer: 8227.01.078

 

Doelstelling volgens de regelgeving

De Stichting Wel.kom Roermond zet zich in voor álle inwoners van de gemeente Roermond, en in het bijzonder voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dus voor iedereen die wat ondersteuning kan gebruiken op het gebied van welzijn. Omdat ieder individu uniek is, proberen wij – binnen ons takenpakket en de gestelde kaders – zoveel mogelijk maatwerk te leveren en verbindingen te leggen tussen ‘groepen’ mensen. Ons belangrijkste doel hierbij is een leefbare samenleving voor en door iedereen.

 

Wel.kom heeft geen winstdoelstelling anders dan wat voor de continuïteit van de organisatie noodzakelijk is.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Wel.kom is een cruciale partner bij de lokale aanpak van maatschappelijke problemen. Onder de noemer ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ is Wel.kom bezig met een kwalitatieve vernieuwingsslag van het welzijnswerk, net als de hele welzijnssector in Nederland. Zo willen we de steeds veranderende maatschappelijke vragen goed kunnen beantwoorden.

 

Per februari 2016 zijn wij ISO gecertificeerd en blijft de kwalititeit in de vernieuwingsslag geborgd.

 

Welzijn Nieuwe Stijl richt zich op de daadwerkelijke behoefte van de burger en gaat uit van eigen kracht. De welzijnswerker onderneemt direct actie als het nodig is. Hij of zij zoekt naar de optimale verhouding tussen wat burgers (onderling) zelf kunnen en wat professionals moeten doen. De welzijnswerker is resultaatgericht en kiest voor een samenhangende en integrale aanpak. Hiervoor is het nodig dat hij of zij de ruimte krijgt om zelfstandig te handelen en te beslissen.

Wel.kom wil samen met de burger werken aan welzijn en de leefbaarheid in de buurt.

 

Bestuurssamenstelling

Stichting Wel.kom bestaat uit: Stichting Wel.kom Holding, Stichting Wel.kom Venlo en Stichting Wel.kom Roermond. De stichtingen worden sinds 1 april 2019 geleid door directeur Thijs Knoeff en bestuurder Arie de Vries.

De beloning is in overeenstemming met de functie en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

 

Uitgeoefende activiteiten

 

  • Jongerencoaching

Bij alle werkzaamheden van het jeugd- en jongerenwerk speelt "talentontwikkeling" een grote rol. Talentontwikkeling houdt in dat we kinderen en jongeren op een positieve manier stimuleren om te onderzoeken waar hun sterke punten (talenten) liggen. Vervolgens helpen we hen om dit talent verder te ontplooien. Door de nadruk te leggen op wat zij wél kunnen in plaats van op wat ze minder goed kunnen, groeit het zelfvertrouwen en worden zij geprikkeld om zich in te spannen, verder te leren en initiatieven te nemen. Zo kunnen zij uitgroeien tot mensen die volwaardig participeren in onze maatschappij.

Hierbij zoeken wij ook de samenwerking op met scholen en andere organisaties.

 

  • Opbouwwerk

De opbouwwerker ondersteunt bewoners of bewonersgroepen in een bepaalde buurt, wijk of stad op het gebied van samenlevingsopbouw. Dit betekent dat hij of zij bewoners helpt bij het verfraaien of leefbaar maken van een buurt, wijk of stad.

 

  • WegWijZer

Onze medewerkers bieden burgers ondersteuning bij het vinden van een antwoord op hun vraag of verwijzen hen door naar de juiste instantie. Zo helpen wij hen weer op weg en voorkomen we dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd.