Onze doelstelling

Bevorderen van welzijn

In de statuten van Wel.kom is het doel van de organisatie beschreven: het bevorderen van welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid, eigen kracht en langer zelfstandig functioneren van (kwetsbare) burgers in de samenleving. Wel.kom wil dit doel bereiken door onder andere:

  • Het bieden van sociaal werk, waaronder ondersteuning, dienstverlening, hulpverlening, coördinatie en toeleiding naar - of het voorkomen en/of uitstellen van - een beroep op (zwaardere) zorg, tenminste gericht op de doelgroepen ouderen, jeugd en burgers met een beperking.
  • Het (mede) ontwikkelen, borgen en verspreiden van expertise en innovaties op voor de doelstelling relevante onderwerpen, zoals informele zorg en zingeving.
  • Het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van (al dan niet zelfstandige) instellingen.
Samen sterker

Wel.kom is samen met Sociale Teams Helmond, Sterker sociaal werk (Gelderland-Zuid), Vrijwilligerscentrale Nijmegen en ONS welzijn (Noordoost-Brabant), onderdeel van Lentl. Samen met deze organisaties bundelen we onze krachten op gebied van strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur.

Bestuur en toezicht

Good governance

Wel.kom onderschrijft de governancecode sociaal werk. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, bijvoorbeeld over kwaliteit, transparantie, integriteit, maatschappelijk draagvlak, financiële beheersing en interne en externe verantwoording.

Wel.kom kent een besturingsmodel met een raad van toezicht en een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft als taak om integraal toezicht te houden op de besturing van de organisatie en op de algemene gang van zaken. De begroting en jaarrekening dienen beide jaarlijks door de raad van toezicht te worden goedgekeurd. Daarnaast fungeert ze als werkgever, klankbord en sparringpartner voor het bestuur.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De raad van bestuur van Wel.kom wordt gevormd door dhr. A.H. (Arie) de Vries.

De raad van toezicht van Wel.kom wordt gevormd door:

  • De heer J.P.T. van der Kruis
  • Mevrouw G. van Klaarbergen
  • De heer R.W.P.A. Quaedackers
  • Mevrouw H.P.L. Muijsers
  • De heer J. Klomp

Bekijk het overzicht van nevenfuncties van bestuur en raad van toezicht.

Belangenbehartiging werknemers en cliënten

Ondernemingsraad

Wel.kom kent een ondernemingsraad (OR). Deze behartigt de belangen van het personeel van de organisatie en heeft hierover regelmatig overleg met het bestuur. Als het bestuur besluiten neemt die grote gevolgen kunnen hebben voor de werknemers, dan moet eerst advies of instemming bij de OR gevraagd worden.

Kwaliteitseisen, wet- en regelgeving

Werknemers van Wel.kom zijn gebonden aan de cao sociaal werk. Bij indiensttreding overleggen medewerkers een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Wel.kom beschikt over een klachtenprocedure en is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ook kent de organisatie beleid en richtlijnen over onder meer privacy en gegevensverwerking, (ongewenst) gedrag en integriteit, en bescherming van klokkenluiders. Wel.kom is gecertificeerd voor verschillende keurmerken. Ga via onderstaande button naar kwaliteit en klachten voor meer informatie.