Individueel Keuze Budget

Medewerkers
31-03-2016

Op 1 januari 2016 is het Individueel Keuzebudget gestart voor alle werknemers onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De definitieve cao-tekst is te lezen in hoofdstuk 4 van de CA en digitaal beschikbaar in de map H:\WPDATA\2 Organisatie\2 Info\PZ.

 

Inleiding

Per 1 januari 2016 is het Individueel Keuzebudget ingevoerd in de CAO Welzijn. Na de invoering van het Loopbaanbudget per 1 juli 2015 is het Individueel Keuzebudget (IKB) een belangrijke tweede stap in lijn met het gedachtegoed van de lopende cao.

Het IKB is bedoeld om individueel als werknemer keuzevrijheid te hebben in een belangrijk deel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Het Loopbaanbudget is vooral bedoeld om als werknemer te kunnen investeren in de toekomst. Samen doen het Loopbaanbudget en het IKB wat de CAO W&MD beoogt: optimale keuzevrijheid en optimale duurzame inzetbaarheid.

 

De werknemer zelf is verantwoordelijk voor de inzet van zijn IKB en de afstemming daarvan op zijn werk, persoonlijke situatie en ambities voor de toekomst. Overleg over de inzet van het IKB is niet verplicht, maar het kan wel zinvol zijn om het samen met de afspraken over het Loopbaanbudget te bespreken in het jaargesprek. Bijvoorbeeld met het oog op ontwikkelingen in de organisatie, eventuele bezettingsproblemen bij verlofopname, fiscale consequenties bij uitbetaling in geld. Hoe vollediger de informatie, hoe doordachter de keuze en de stap naar gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Achtergrond

Het Individueel Keuzebudget kunnen medewerkers naar eigen inzicht besteden, in overleg met de werkgever. Daarmee beoogt de cao ruimte te scheppen voor ontwikkeling en een zo optimaal mogelijke balans tussen werk en persoonlijke situatie. Een stap die medewerkers meer invloed en verantwoordelijkheid geeft, passend bij de fase in hun leven en hun wensen voor de toekomst. De gedachte hierachter is dat hoe beter arbeidsvoorwaarden aansluiten bij de individuele situatie van een werknemer, hoe beter een werknemer in zijn unieke kracht zit. En dat werkt positief door op de organisatie, collega’s en cliënten.

 

Invoering Individueel Keuzebudget

Zoals de naam al zegt gaat het om een budget dat werknemers naar eigen inzicht en behoefte kunnen besteden, uiteraard binnen bepaalde kaders. Het IKB komt in plaats van bestaande afzonderlijke regelingen als vakantietoeslag, tegemoetkoming ziektekostenverzekering, de waarde van bovenwettelijk verlof en eindejaarsuitkering. Daar is nog 0,1% aan toegevoegd uit vrijgevallen middelen. De waarde van die regelingen is samengevoegd tot één budget: het IKB. Dit budget bedraagt ruim 18% van het jaarsalaris. Hiermee kan een individueel arbeidsvoorwaardenpakket worden samengesteld dat zo goed mogelijk aansluit bij ieders persoonlijke situatie en loopbaanfase.

De gedachte is dat deze keuzevrijheid ook ten goede komt van de duurzame inzetbaarheid.

 

Wat is het IKB? Opbouw en besteding IKB

Het IKB is een bedrag, uitgedrukt in geld.

Het IKB bestaat uit de volgende componenten:

  • 8% vakantiegeld
  • 8,3 (5,5, 3,5)% eindejaarsuitkering
  • 0,1% compensatie (jubileumtoeslag)
  • € 10,- per maand, bijdrage ziektekosten
  • 26 uur bovenwettelijke vakantie-uren per jaar (voor de fulltime medewerker).

 

Het IKB wordt maandelijks opgebouwd in geld.

De reservering IKB is zichtbaar op de salarisstrook.

Besteding dient te geschieden binnen het kalenderjaar (het geldbedrag mag dus niet overgeschreven worden naar een volgend jaar). Het is wel mogelijk om het geldbedrag om te zetten in verlof en dat verlof over te zetten naar het volgend kalenderjaar.

 

Verlof, geld of een combinatie

Het IKB kan op verschillende manieren worden besteed of aangewend: als verlof, als geld of als een combinatie van deze twee. De kern van de aanwending van het IKB is dat dit naar eigen keuze is, maar wel binnen het kalenderjaar en de aanwending kan nooit méér zijn dan tot dat moment is opgebouwd.

 

Keuzes maken

De werknemer kiest zelf, maar bespreekt dit wel met de werkgever. De keuze kan bijvoorbeeld tijdens het jaargesprek onderwerp van gesprek zijn.

Het IKB kan gebruikt worden in geld en dus worden uitbetaald en/of in verlof.

Bij uitbetaling worden de gebruikelijke loonheffingen ingehouden.

Er kan twee keer per jaar een keuze gemaakt worden: in december voor het eerste halfjaar en in juni voor het tweede halfjaar.

De keuze dient kenbaar gemaakt te worden met bijgevoegd keuzeformulier; het formulier dient ingeleverd te worden bij Geert van den Goor, salarisadministratie.

Als men geen keuze maakt en/of het keuzeformulier niet inlevert, blijft de maandelijkse (opbouw van de) reservering IKB staan tot de maand december; in december wordt het dan uitbetaald.

 

Berekening bedrag bij aankoop verlof uit IKB

Het uurloon voor het kopen van verlof uit het IKB wordt als volgt berekend: bruto-salaris fulltime per maand gedeeld door 156 , en dat vermenigvuldigen met 1,08(VT) en 1,083(EJU).

In de map H:\WPDATA\2 Organisatie\2 Info\PZ staat een Excel-rekentool als hulpmiddel; dit bestand heet “160325.IKB5.berekening.xls”.

 

Salarisstrook

Op de salarisstrook zie je de volgende reserveringen staan.

  • Reservering Individueel Keuze Budget. Het Individueel Keuze Budget staat als één reservering op de loonstrook. Hier staat het bedrag van de reservering in de betreffende maand en het bedrag van het saldo tot en met de betreffende maand.
  • Reservering loopbaanbudget. Hier staat het bedrag van de reservering in de betreffende maand en het bedrag van het saldo tot en met de betreffende maand.

 

Ter attentie, let op, ter attentie!

De wijzigingen in de cao en de keuzes van een werknemer hebben gevolgen voor de hoogte van het jaarsalaris. En een hoger jaarsalaris kan (negatieve) gevolgen hebben voor eventuele individuele toeslagen (denk onder andere aan huurtoeslag en zorgtoeslag).

 

Zelfs in de cao staat in artikel 4.5 dit aandachtspunt:

“De keuzes die de werknemer maakt bij de aanwending van het individueel keuzebudget kunnen effect hebben op onder andere pensioenopbouw, uitkeringen op grond van sociale verzekeringswetgeving, loonheffingen, inkomstenbelasting en eventuele inkomensgerelateerde toeslagen c.q. loonbeslag.

 

Daar waar sprake is van negatieve inkomensgevolgen en/of negatieve gevolgen voor inkomensafhankelijke uitkeringen en/of subsidies voor de werknemer, zulks als gevolg van deze wijzigingen van beloningsbestanddelen, zal dit niet worden gecompenseerd door de werkgever.

 

Verdere informatie

In de bijlagen bij deze notitie is de volgende informatie opgenomen:

 

Vragen?

Bij je persoonlijke overwegingen en besluiten kunnen we natuurlijk niet helpen, maar als je na lezing van deze informatie nog vragen hebt dan kun je je natuurlijk altijd wenden tot je leidinggevende en tot Geert van den Goor.

 

Geert van den Goor

M  06 52 56 28 34

E  g.vandengoor@welkom.nu