Samenwerking Wel.kom met ONS welzijn en Sterker

Medewerkers
16-11-2020

Beste collega's,

 

Het afgelopen jaar hebben we ons als bestuur en management georiënteerd op de vraag hoe wij als organisatie inwoners nog beter en duurzamer van dienst kunnen zijn, en hoe we (ook in deze turbulente tijden en aanbestedingsperikelen) continuïteit kunnen blijven bieden aan onze professionals en organisatie. We werken hard om nieuwe dienstverlening te ontwikkelen en nieuwe opdrachten te verwerven. Daarnaast hebben we contact gezocht met andere sociaal werk organisaties om mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Ik ben verheugd om jullie te laten weten dat Wel.kom vanaf januari een hechte samenwerking aan gaat met ONS welzijn, Sterker en de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.

 

Waarom?

Om goed sociaal werk te bieden, om maatwerk te leveren, om aan te sluiten bij de leefwereld en beleving van onze inwoners, is het van belang dat we als sociaal werkers onderdeel uitmaken van die leefwereld. Dat we wijken, dorpen en buurten kennen. Tegelijk vraagt de complexiteit van het sociaal domein om deskundige en flexibele organisaties die niet alleen hun professionals optimaal faciliteren, maar ook overstijgende kennis en kunde hebben op het gebied van innovatie, onderzoek en een zakelijke bedrijfsvoering.

 

Samenwerking versterkt!

Deze lokale verbondenheid en verankering is cruciaal voor Wel.kom en we willen dit gaat verstevigen zodat we nog beter kunnen aansluiten bij wat bewoners nodig hebben en wat gemeenten willen. Daarnaast willen we kennis, competenties en kunde bundelen. We willen gemeenschappelijk optrekken op het gebied van bijvoorbeeld innovatie (evidence based practice) of aanbestedingen, en het belang van het vak van sociaal werk binnen het maatschappelijke/politieke speelveld nadrukkelijker agenderen.

 

We hebben daarom de intentie om 'boven' Wel.kom een zogenaamde ‘koepelorganisatie’ op te richten, samen met ONS welzijn (Noordoost-Brabant), Sterker (Nijmegen e.o.) en de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Door met elkaar samen te werken binnen genoemde koepel en toch de eigen organisaties te behouden, kunnen we het mogelijk maken om:

  • Beter maatwerk te leveren door vanuit zelfstandige organisaties te blijven werken die goed blijven aansluiten bij de lokale situatie en gemeentelijke problematieken.
  • Krachten te bundelen en gezamenlijk stappen te zetten die je apart van elkaar niet had kunnen zetten (bijvoorbeeld via innovatie, acquisitie, business control of marketing).
  • Praktisch alle vormen van sociaal werk in huis te bundelen, om daarmee een aantrekkelijke partner te zijn voor opdrachtgevers (met goede uitgangspositie bij aanbestedingen).
  • Onze positie, invloed en zeggenschap te versterken – en daarmee die van onze professionals naar samenwerkingspartners en opdrachtgevers.
  • De bedrijfsvoering verder te professionaliseren.

 

Start per 1 januari

Wel.kom blijft net als de andere genoemde organisaties gewoon bestaan. De lokale verankering, naamgeving, en medewerkers blijven zoals we dat gewend zijn en zoals dit voor de inwoners vertrouwd is. We blijven doen wat we nu ook doen, maar dan nog meer op maat. Doordat we krachten en expertise bundelen in en vanuit de koepel, kunnen we onze teams beter en professioneler ondersteunen en zo van grote toegevoegde waarde voor de samenleving zijn en blijven. Alleen op bestuurlijk niveau zal per 1 januari aanstaande worden samengegaan. De toekomst zal uitwijzen welke (staf)ondersteuning het best en het meest effectief vanuit de koepel kan worden ingevuld, zodat deze ten gunste komt aan de verschillende verbonden organisaties, en welke (staf)ondersteuning juist het beste lokaal georganiseerd kan worden of blijven.

 

Voor dit proces heb ik inmiddels, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, een voorgenomen besluit aan de Ondernemingsraad voorgelegd met het verzoek mij advies te geven om mee te nemen voordat we overgaan tot definitieve besluitvorming.

 

Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag. Je kunt uiteraard ook terecht bij Thijs. We zullen op lang niet alle vragen al een antwoord hebben, want het traject dat we ingaan is niet tot in detail uitgewerkt, maar we zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een positieve bijdrage gaat hebben aan onze organisaties en het belangrijke werk dat we doen.

 

Hartelijke groet,

Arie de Vries