Versobering WW gerepareerd voor jeugdzorg en sociaal werk

Medewerkers
02-02-2018

 

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

 

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties binnen Jeugdzorg en Sociaal Werk hebben via de decentrale cao-akkoorden eerder vastgelegd dat zij het eens zijn met deze reparatie en dat ze aansluiten bij aanbevelingen die vanuit de Stichting van de Arbeid zouden volgen.

 

De partijen die de cao Jeugdzorg en de cao Sociaal Werk afsluiten, zijn aangesloten bij een zogenaamde verzamel-cao. Aan die verzamel-cao kunnen meerdere partijen deelnemen. De verzamel-cao treedt pas in werking als de Minister van SZW deze cao algemeen verbindend heeft verklaard. Dat is nu gebeurd met een publicatie in de Staatscourant van 24 januari 2018. De cao gaat in op 1 maart 2018. Daardoor gaat ook de private aanvulling WW voor Jeugdzorg en Sociaal Werk van start.

 

Wat betekent dit voor jou als werknemer?

  • De Private Aanvulling WW (PAWW) is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 maart 2018 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn, of die eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. De PAWW repareert ook de versobering van  de loongerelateerde WGA.
  • Sinds 1 januari 2016 is de WW- en de WGA-tijd wettelijk stapsgewijs verkort.
  • In de cao zijn afspraken gemaakt door werkgevers en werknemers om dit te repareren.
  • Als de WW-uitkering na twee jaar afloopt (WW- of loongerelateerde WGA-uitkering) of als je eerder al een onvolledige opbouw blijkt te hebben, maak je mogelijk nog aanspraak op de Private Aanvulling WW (PAWW).
  • Per 1 maart houdt je werkgever de premie in op het salaris. Dat is een percentage van je salaris. In 2018 gaat dat om 0,20%.
  • Hier hoef je zelf niets voor te regelen, dat doet je werkgever.

 

Meer informatie

PAWW heeft een uitgebreide website met informatie over de achtergrond van de regeling en een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.